CZ | EN

Realizujeme vize a nové produkty

Naším cílem je vytvářet inova­tivní návrhy designu za­ložené na racio­nál­ních techno­lo­gických a eko­no­mi­ckých základech. Vy­uží­váme znalosti, získané mnoho­letou praxí s kon­strukcí a vý­robou pla­stových a ple­chových dílů a odlitků.

Společně s Vámi prodiskutujeme vaše požadavky a představy na nový produkt. Provedeme analýzu trhu, zkoumáme podobné i zdánlivě odlišné výrobky. Hledáme inspiraci a možné směry vývoje.

Výsledkem jsou návrhy konceptu, skladby a tvarování budoucího výrobku. Ty prezentujeme formou vizualizací a pracovních modelů. Vybranou variantu dále rozpracujeme do detailů a připravíme finální návrh designu.

Na jeho základě připravíme reálné CAD konstrukční řešení výrobku. Využíváme znalosti, získané mnoholetou praxí s konstrukcí plastových výlisků, plechových dílů, odlitků a sestav.

Pro ověření a validaci konstrukce produktu vyrobíme zkušební prototyp. Využíváme 3D tiskové technologie FFF a MSLA doplněné o tradiční výrobní technologie obrábění a výroby plechových dílů.

Působíme v oblasti vývoje designu elektronických a elektrotechnických zařízení, vědeckých přístrojů, zdravotní techniky, obráběcích strojů a výrobních celků. Realizujeme projekty od fáze designérských návrhů až po dodávky hotových dílů.